Ý nghĩa của từ Trưởng thôn là gì:
Trưởng thôn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Trưởng thôn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Trưởng thôn mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trưởng thôn


người đứng đầu phụ trách hành chính của một thôn.
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Trưởng đoàn ngoại giao Trường đời >>