Ý nghĩa của từ Thảo Uyên là gì:
Thảo Uyên nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Thảo Uyên. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thảo Uyên mình

1

25   7

Thảo Uyên


Thảo Uyên là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con gái ở Việt Nam. Theo tiếng Hán, Thảo là cỏ; Uyên là sự sâu sắc của tư duy; Thảo Uyên là một cái tên rất nhẹ nhàng, được gửi gắm với ý nghĩa về một cuộc sống của một con người biết cảm nhận, quan tâm tới mọi người, mọi thứ xung quanh mình.
babbisun - Ngày 14 tháng 8 năm 2013

2

0   2

Thảo Uyên


Thảo còn có nghĩa là Hiếu Thảo
Uyên trong Uyên Bác
Thảo Uyên - Ngày 05 tháng 10 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Thảo Uyên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ý Nhi Thái Duy >>