Ý nghĩa của từ Thảo Uyên là gì:
Thảo Uyên nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Thảo Uyên. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thảo Uyên mình

1

28   7

Thảo Uyên


Thảo Uyên là danh từ riêng chỉ người, là tên riêng được đặt cho con gái ở Việt Nam. Theo tiếng Hán, Thảo là cỏ; Uyên là sự sâu sắc của tư duy; Thảo Uyên là một cái tên rất nhẹ nhàng, được gửi gắm với ý nghĩa về một cuộc sống của một con người biết cảm nhận, quan tâm tới mọi người, mọi thứ xung quanh mình.
babbisun - Ngày 14 tháng 8 năm 2013

2

0   0

Thảo Uyên


Thảo là cỏ
Uyên trong uyên bác hay Uyên cũng có nghĩa là sâu thẳm, vực sâu
--> Thảo Uyên: cỏ mọc dưới vực sâu nhưng luôn vươn mình lên, vượt khó... Và toả sáng.
Uyên Phương - Ngày 17 tháng 11 năm 2020

3

1   2

Thảo Uyên


Thảo còn có nghĩa là Hiếu Thảo
Uyên trong Uyên Bác
Thảo Uyên - Ngày 05 tháng 10 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Thảo Uyên
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ý Nhi Thái Duy >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa