Ý nghĩa của từ Hóa trị là gì:
Hóa trị nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Hóa trị Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hóa trị mình

1

0   0

Hóa trị


Hóa trị là của một nguyên tố được xác định bằng số liên kết hóa học mà một nguyên tử của nguyên tố đó tạo nên trong phân tử. Hóa trị của nguyên t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Hóa trị
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hầu quyền Aren >>