Ý nghĩa của từ Hây hẩy là gì:
Hây hẩy nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Hây hẩy Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hây hẩy mình

1

2   0

Hây hẩy


(gió thổi) nhẹ, mát, thành từng làn ngắn chiều hè hây hẩy gió nam Đồng nghĩa: hây hây
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của Hây hẩy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hây hây Hây >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa