Ý nghĩa của từ Hành khiển là gì:
Hành khiển nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Hành khiển Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hành khiển mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Hành khiển


(Từ cũ) chức quan thuộc hàng đại thần thời phong kiến.
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Hành kinh Hành hung >>