Ý nghĩa của từ Giri là gì:
Giri nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Giri. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Giri mình

1

1   0

Giri


bổn phận đối với xã hội nói chung, một trong những nguyên tắc sống được giới võ sĩ đạo đề cao.
Nguồn: voer.edu.vn

2

0   0

Giri


義理 Nghĩa lý Tình nghĩa và đạo lý, sự kính trọng, bổ phận và trách nhiệm
Nguồn: aiki-viet.com.vn

Thêm ý nghĩa của Giri
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Genshin Godan >>