Ý nghĩa của từ Giá trần là gì:
Giá trần nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Giá trần. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Giá trần mình

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Giá trần


mức giá tối đa được quy định đối với một loại hàng hoá hoặc dịch vụ; phân biệt với giá sàn điều chỉnh giá trần bán lẻ xăng dầu [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2 Thumbs up   3 Thumbs down

Giá trần


là mức giá thị trường lớn nhất, áp dụng trong khoảng thời gian xác định vận hành thị trường điện lực 6540/QĐ-BCT
Nguồn: thuvienphapluat.vn
<< Giá treo cổ Giá súng >>