Ý nghĩa của từ Di tích lịch sử là gì:
Di tích lịch sử nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Di tích lịch sử. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Di tích lịch sử mình

1

8   7

Di tích lịch sử


Di tích là dấu vết của quá khứ còn lưu lại trong lòng đất hoặc trên mặt đất có ý nghĩa về mặt văn hóa và lịch sử". Ở Việt Nam, 1 di tích khi đủ c [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

8   7

Di tích lịch sử


Di tích là dấu vết của quá khứ còn lưu lại trong lòng đất hoặc trên mặt đất có ý nghĩa về mặt văn hóa và lịch sử". Ở Việt Nam, 1 di tích khi đủ c [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   1

Di tích lịch sử


là một thứ cor dai sót lai vào các nhà thám hiểm phat hienẹ ra
Tran Van Luong - Ngày 07 tháng 7 năm 2020


Thêm ý nghĩa của Di tích lịch sử
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Máy gia tốc hạt Đình làng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa