Ý nghĩa của từ Đình làng là gì:
Đình làng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Đình làng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đình làng mình

1

0   0

Đình làng


Đình là một công trình kiến trúc cổ truyền ở làng quê Việt Nam, là nơi thờ Thành hoàng và cũng là nơi hội họp của người dân.
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Đình làng


Đình là một công trình kiến trúc cổ truyền ở làng quê Việt Nam, là nơi thờ Thành hoàng và cũng là nơi hội họp của người dân.
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Đình làng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Di tích lịch sử Cherbourg >>