Ý nghĩa của từ Máy gia tốc hạt là gì:
Máy gia tốc hạt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Máy gia tốc hạt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Máy gia tốc hạt mình

1

0   0

Máy gia tốc hạt


Máy gia tốc hạt (máy gia tốc hạt nhân, máy gia tốc hạt cơ bản) là các thiết bị sử dụng các năng lượng bên ngoài truyền cho các hạt nhằm tăng vận tốc và [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Máy gia tốc hạt


Thể loại:Vật lý hạt
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Máy gia tốc hạt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< PBS Di tích lịch sử >>