Ý nghĩa của từ Chủ quản là gì:
Chủ quản nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Chủ quản. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chủ quản mình

1

2   0

Chủ quản


Suy nghĩ chủ quan sai lầm của tui phải làm sao cho nó đúng
Linh - Ngày 14 tháng 4 năm 2020

2

0   0

Chủ quản


có trách nhiệm chính trong việc quản lí cơ quan chủ quản ngành chủ quản bộ chủ quản
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của Chủ quản
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chủ sở hữu Chủ soái >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa