Ý nghĩa của từ Cục súc là gì:
Cục súc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Cục súc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cục súc mình

1

7   1

Cục súc


cục, nóng nảy và có những hành vi thô bạo ăn nói lỗ mãng, cục súc Đồng nghĩa: cục cằn
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2   1

Cục súc


Người ta thường gọi tôi là Vy cục súc mà tôu vẫn không hiểu tại sao người ta lại gọi tôi như vậy nữa, thật là bực mình
Tường Vy - Ngày 21 tháng 9 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Cục súc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cục tác Cục cằn >>