Ý nghĩa của từ Cục cằn là gì:
Cục cằn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Cục cằn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cục cằn mình

1

4   0

Cục cằn


dễ cáu bẳn và có những phản ứng bằng lời nói, cử chỉ thô bạo (nói khái quát) tính khí cục cằn ăn nó [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Cục cằn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cục súc Cục bộ >>