Ý nghĩa của từ Cục tác là gì:
Cục tác nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Cục tác. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cục tác mình

1

2   0

Cục tác


từ mô phỏng tiếng gà mái kêu to sau khi đẻ hoặc khi hoảng sợ gà đẻ gà cục tác (tng) Đồng nghĩa: tục tác
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   1

Cục tác


Cục tác
từ mô phỏng tiếng gà mái kêu to sau khi đẻ hoặc khi hoảng sợ gà đẻ gà cục tác (tng) Đồng nghĩa: tục tác
ngo hoai nam - Ngày 10 tháng 9 năm 2016

Thêm ý nghĩa của Cục tác
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cục trưởng Cục súc >>