Ý nghĩa của từ Câu nệ là gì:
Câu nệ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Câu nệ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Câu nệ mình

1

4   2

Câu nệ


Trong tiếng Việt, cụm từ "câu nệ" là một động từ được dùng để chỉ thái độ thiếu linh hoạt, không biết cách xử lí, bị rập khuôn trong cách hành xử hay kín đáo, giữ kẽ, ngại ngùng
Ví dụ: Bà ấy luôn câu nệ con gái theo nếp cũ
nghĩa là gì - Ngày 11 tháng 7 năm 2019

2

4   3

Câu nệ


xử lí thiếu linh hoạt, cứ rập khuôn theo cái đã định sẵn câu nệ theo nếp cũ chỉ chú ý nội dung, không câu nệ h&igr [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Câu nệ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Câu thơ Câu rút >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa