Ý nghĩa của từ Aideshi là gì:
Aideshi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Aideshi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Aideshi mình

1

0   0

Aideshi


相?弟子 Tương đệ tử Đệ tử cùng một thầy
Nguồn: aiki-viet.com.vn

2

0   0

Aideshi


Đệ tử cùng một thầy.
Nguồn: aikidothanhtam.vn

Thêm ý nghĩa của Aideshi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Sọchttp://ktmart.vn Aihanmi >>