Ý nghĩa của từ Ừ là gì:
Ừ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ừ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ừ mình

1

12 Thumbs up   9 Thumbs down


tiếng dùng để trả lời người ngang hàng hoặc người dưới, tỏ sự đồng ý, nhất trí (- trời mưa à?) - ừ! ừ nhỉ, thế mà tôi quên khuấy đi mất! Động từ ( [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

<< Ứng đối Ừ hữ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa