Ý nghĩa của từ Ừ là gì:
Ừ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Ừ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ừ mình

1

13   8


Ừ là ừ thì là ừ chứ còn gì nữa ? thậm chí ai cũng biết nghĩa của từ ừ là ừ thì không nên nói thêm nghĩa của từ ừ làm gì nữa, ờm thật ra viết cho đủ 50 từ cho đủ thôi chứ định ghi có ừ là ừ thôi.
- Ngày 17 tháng 1 năm 2022

2

9   9


tiếng dùng để trả lời người ngang hàng hoặc người dưới, tỏ sự đồng ý, nhất trí (- trời mưa à?) - ừ! ừ nhỉ, thế mà tôi quên khuấy đi mất! Động từ ( [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ứng đối Ừ hữ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa