Ý nghĩa của từ Ứ hự là gì:
Ứ hự nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ứ hự Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ứ hự mình

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Ứ hự


từ gợi tả tiếng phát ra nghe nặng như bị tắc lại trong cổ họng, tỏ ý không bằng lòng.
Nguồn: tratu.soha.vn

<< Ứ hơi Ứ trệ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa