Ý nghĩa của từ Ứ hự là gì:
Ứ hự nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Ứ hự. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ứ hự mình

1

4   0

Ứ hự


Là từ để phản ứng nhưng không mạnh mẽ, đồng tình nhưng phản ứng như lấy lệ, với vấn đề tế nhị thì thích rồi nhưng giả vờ phản ứng để đỡ ngượng.
Phạm Thái - Ngày 18 tháng 5 năm 2021

2

3   2

Ứ hự


từ gợi tả tiếng phát ra nghe nặng như bị tắc lại trong cổ họng, tỏ ý không bằng lòng.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ứ hự
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ứ hơi Ứ trệ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa