Ý nghĩa của từ ước số là gì:
ước số nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ước số. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ước số mình

1

6   3

ước số


là những số mà số đó chia hết
trần lê hà my - Ngày 03 tháng 11 năm 2013

2

0   0

ước số


la so ma so do chia het
Ẩn danh - Ngày 27 tháng 10 năm 2014

3

0   0

ước số


Là số tự nhiên chia hết
ví dụ: ước số của 20 là o, 1, 2, 4, 5.
Ron - Ngày 13 tháng 4 năm 2015

4

3   7

ước số


số chia hết của một số khác 1, 3, 5 là ước số của 15
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của ước số
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jjjjjjjjjjjjj thai hung love thao quyen verry >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa