Ron

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

ước số


Là số tự nhiên chia hết
ví dụ: ước số của 20 là o, 1, 2, 4, 5.
Ron - Ngày 13 tháng 4 năm 2015