Ý nghĩa của từ đọa đày là gì:
đọa đày nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ đọa đày. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đọa đày mình

1

1   1

đọa đày


Đoạ đày. | Bắt phải sống trong cảnh khổ cực. | : ''Ắt là có bữa kiến, ong đoạ đày ()''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

đọa đày


đoạ đày đgt. Bắt phải sống trong cảnh khổ cực: ắt là có bữa kiến, ong đoạ đày (Phạm Công-Cúc Hoa).
Nguồn: vdict.com

3

0   1

đọa đày


đoạ đày đgt. Bắt phải sống trong cảnh khổ cực: ắt là có bữa kiến, ong đoạ đày (Phạm Công-Cúc Hoa).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của đọa đày
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chiếc chung thủy >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa