Ý nghĩa của từ đỉnh chung là gì:
đỉnh chung nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ đỉnh chung. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đỉnh chung mình

1

2   0

đỉnh chung


cái vạc và cái chuông. Danh từ này có hai ba chú thích khác nhau. Đa số thì nói: ngày xưa nhà phú quí đông người ăn, phải thổi cơm bằng vạc, gọi người tôi tớ bằng chuông. Có nơi nói: thức ăn đựng bằng vạc, gọi người hầu tiệc bằng chuông v.v. Nhưng các chú thích đều thống nhất ở chỗ: đỉnh chung là cảnh đại phú quí [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

1   0

đỉnh chung


(Từ cũ, Văn chương) vạc đồng và chuông đồng, trước đây vua dùng ghi công cho bề tôi; chỉ sự vinh hoa phú quý "Trăng mờ có lúc lại [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   0

đỉnh chung


Cái vạc và cái chuông. Danh từ này có hai ba chú thích khác nhau. Đa số thì nói. | : ''Ngày xưa nhà phú quí đông người ăn, phải thổi cơm bằng vạc, gọi người tôi tớ bằng chuông..'' | : ''Có nơi nói: t [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

1   1

đỉnh chung


Đỉnh: Cái vạc để nấu thức ăn. Chung: Cái chuông để đánh báo hiệu giờ ăn. Đỉnh chung ở đây dùng để chỉ cảnh vinh hiển phú quý. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "đỉnh chung". Những từ phát âm/đánh vần [..]
Nguồn: vdict.com

5

1   1

đỉnh chung


Đỉnh: Cái vạc để nấu thức ăn. Chung: Cái chuông để đánh báo hiệu giờ ăn. Đỉnh chung ở đây dùng để chỉ cảnh vinh hiển phú quý
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của đỉnh chung
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< an cư anh dũng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa