Ý nghĩa của từ Đời thường là gì:
Đời thường nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Đời thường. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đời thường mình

1

13   4

Đời thường


(Khẩu ngữ) thuộc về cuộc sống hằng ngày, bình thường, không có gì khác thường hoặc phi thường sinh hoạt đời thường chuyện đ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

Đời thường


Thuộc về cuộc sống hằng ngày, bình thường, không có gì khác thường hoặc phi thường sinh hoạt đời thường
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

3

0   1

Đời thường


Đời thường nghĩa là: cuộc sống thường ngày xảy ra các sự việc đã diễn ra
Thùy linh - Ngày 06 tháng 11 năm 2019


Thêm ý nghĩa của Đời thường
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đời thuở Đời thủa,Đời thuở >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa