Ý nghĩa của từ Ất giáp là gì:
Ất giáp nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ất giáp Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ất giáp mình

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Ất giáp


(Khẩu ngữ) như mô tê chưa biết ất giáp gì đã sồn sồn lên
Nguồn: tratu.soha.vn




<< Ấp úng Ấu,Củ ấu >>