Ý nghĩa của từ Ất giáp là gì:
Ất giáp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Ất giáp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ất giáp mình

1

2   0

Ất giáp


(Khẩu ngữ) như mô tê chưa biết ất giáp gì đã sồn sồn lên
Nguồn: tratu.soha.vn

2

7   6

Ất giáp


Dùng như 1 lời khen
Ví dụ : A vừa dọn nhà xong B khen là : ất giá hẻ ( nhà sạch nhỉ , dọn dẹp tươm tất nhỉ )
Thế anh - Ngày 25 tháng 6 năm 2021

Thêm ý nghĩa của Ất giáp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ấp úng Ấu,Củ ấu >>