Ý nghĩa của từ Độ lượng là gì:
Độ lượng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ Độ lượng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Độ lượng mình

1

56 Thumbs up   24 Thumbs down

Độ lượng


đức tính dễ cảm thông với người có sai sót, lầm lỡ và dễ tha thứ người có độ lượng nụ cười đầy độ lượng Tính từ có đức tính dễ cảm th&ocir [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

33 Thumbs up   16 Thumbs down

Độ lượng


l rộng lượng, dễ cảm thông với người có sai lầm và dễ tha thứ
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 8 tháng 11, 2015

3

29 Thumbs up   16 Thumbs down

Độ lượng


là biết tha thứ cho người khác và bỏ qua những lõi lầm của họ đẻ họ có thể sửa đổi
j - 00:00:00 UTC 7 tháng 8, 2015

4

21 Thumbs up   14 Thumbs down

Độ lượng


là người rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ
tai hoang - 00:00:00 UTC 14 tháng 10, 2015

5

17 Thumbs up   16 Thumbs down

Độ lượng


là biết tha thứ cho người khác đẻ họ có cơ hội sửa đỏi cái sai của họ
lan vi - 00:00:00 UTC 7 tháng 8, 2015

<< Độ kinh,Kinh độ Độ nhật >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa