Ý nghĩa của từ Độ lượng là gì:
Độ lượng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ Độ lượng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Độ lượng mình

1

54   24

Độ lượng


đức tính dễ cảm thông với người có sai sót, lầm lỡ và dễ tha thứ người có độ lượng nụ cười đầy độ lượng Tính từ có đức tính dễ cảm th&ocir [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

32   16

Độ lượng


l rộng lượng, dễ cảm thông với người có sai lầm và dễ tha thứ
Ẩn danh - Ngày 08 tháng 11 năm 2015

3

28   16

Độ lượng


là biết tha thứ cho người khác và bỏ qua những lõi lầm của họ đẻ họ có thể sửa đổi
j - Ngày 07 tháng 8 năm 2015

4

20   13

Độ lượng


là người rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ
tai hoang - Ngày 14 tháng 10 năm 2015

5

9   7

Độ lượng


Là người đức độ, có tấm lòng rộng mở, rộng lượng, là người dễ cảm thông, tha thứ cho người khác khi người đó mắc lỗi.
Thanh Bình - Ngày 07 tháng 3 năm 2022

6

17   16

Độ lượng


là biết tha thứ cho người khác đẻ họ có cơ hội sửa đỏi cái sai của họ
lan vi - Ngày 07 tháng 8 năm 2015

Thêm ý nghĩa của Độ lượng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Độ kinh,Kinh độ Độ nhật >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa