Ý nghĩa của từ Đối sách là gì:
Đối sách nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Đối sách. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đối sách mình

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Đối sách


cách thức, biện pháp để đối phó bàn bạc để đưa ra những đối sách hợp lí nhất
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Đối sách


Đối sách có nghĩa là phòng chống tái phát sinh
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 11 tháng 4, 2018

<< Đối phương Đối sánh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa