Ý nghĩa của từ Đếch là gì:
Đếch nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Đếch. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đếch mình

1

1   1

Đếch


Cùng khĩa với từ không.
Nguồn: tudienlong.com

2

1   1

Đếch


Đếch biết,đếch quan tâm...từ Đếch mang hàm ý không nặng ý như từ "Đéo"...ta ngầm hiểu là không biết,không quan tâm nhưng theo ý là nặng lời hơn,thờ ơ hơn.
Việt Ngữ - Ngày 04 tháng 1 năm 2021

3

1   2

Đếch


(Thông tục) từ biểu thị ý phủ định dứt khoát một cách thiếu nhã nhặn đếch biết trong nhà đếch còn cái gì Đ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Đếch
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đuê đá xoáy >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa