Ý nghĩa của từ Đếch là gì:
Đếch nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Đếch. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đếch mình

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Đếch


Cùng khĩa với từ không.
Nguồn: tudienlong.com

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Đếch


(Thông tục) từ biểu thị ý phủ định dứt khoát một cách thiếu nhã nhặn đếch biết trong nhà đếch còn cái gì Đồng nghĩa: chẳng, cóc, đ& [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

<< đuê đá xoáy >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa