Ý nghĩa của từ Đôm đốp là gì:
Đôm đốp nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đôm đốp Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đôm đốp mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Đôm đốp


từ mô phỏng tiếng to, đanh và giòn phát ra liên tiếp tiếng vỗ tay đôm đốp
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Đôi thạch Đôn hậu >>