Ý nghĩa của từ Đôm đốp là gì:
Đôm đốp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Đôm đốp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đôm đốp mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Đôm đốp


từ mô phỏng tiếng to, đanh và giòn phát ra liên tiếp tiếng vỗ tay đôm đốp
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2 Thumbs up   3 Thumbs down

Đôm đốp


Bố mẹ thường nói với chúng ta rằng "Mày cãi đôm đốp đôm đốp như thế ai mà chả ghét mày!"
Em có như thế không? Hãy làm một bài văn ngắn nói ý nghĩ của em về chuyện này.
Lưu ý: Nộp file PDF, ghi đầy đủ họ tên, lớp của mình.
Parents often tell us, "You're arguing like that, who wouldn't hate you!"
Are you like that? Please make a short essay telling me what you think about this.
Note: Submit PDF file, write your full name and class.
Deadline: Friday, January 14th, 2022.
Bntd - Ngày 17 tháng 1 năm 2022
<< Đôi thạch Đôn hậu >>