Ý nghĩa của từ Đánh đố là gì:
Đánh đố nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Đánh đố Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đánh đố mình

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Đánh đố


đưa ra để đố, để thử thách hoặc để thách thức ra đề như thế khác nào đánh đố học sinh
Nguồn: tratu.soha.vn

<< Đánh đầu Đánh đ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa