Ý nghĩa của từ Đành hanh là gì:
Đành hanh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Đành hanh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đành hanh mình

1

3   1

Đành hanh


(trẻ em hoặc phụ nữ không còn trẻ lắm) ngang bướng, luôn đòi cho mình phải được hơn người một cách vô lí
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 1 năm 2021

2

4   5

Đành hanh


(trẻ em hoặc phụ nữ trẻ) ngang bướng, luôn đòi cho mình phải được hơn người một cách vô lí đứa trẻ đành hanh Đồng ngh [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Đành hanh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đành Đành hanh đành hói >>