Ý nghĩa của từ Đàn đúm là gì:
Đàn đúm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Đàn đúm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đàn đúm mình

1

5   0

Đàn đúm


tụ tập nhau lại để chơi bời (hàm ý chê) đàn đúm với chúng bạn chơi bời đàn đúm
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Đàn đúm


Đàn Đúm là như lớp 8A
Cứ cái gì giống nhau chơi trog lớp với nhau gọi là đàn đúm
By: Huyền Chuột
Ẩn danh - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của Đàn đúm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Đàn đáy Đàn địch >>