Ý nghĩa của từ zeus là gì:
zeus nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ zeus. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa zeus mình

1

0   0

zeus


(thần thoại, thần học) thần Dớt, thần vương.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

zeus


Zeús, hay Dzeús, (tiếng Hy Lạp: Ζεύς) hay Dias (tiếng Hy Lạp: Δίας), còn gọi là thần Dớt, là thần trị vì các vị thần và là thần của bầu trời cũng như s [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

zeus


Zeus (tiếng Hy Lạp: Ζεύς) có thể là: Vị thần tối thượng Zeus, thần của bầu trời và sấm sét, trong thần thoại Hy Lạp Zeus (web server) Zeus (trò chơi máy tín [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

zeus


Zeús, hay Dzeús, (tiếng Hy Lạp: Ζεύς) hay Dias (tiếng Hy Lạp: Δίας), còn gọi là thần Dớt, là thần trị vì các vị thần và là thần của bầu trời cũng như s [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

zeus


Zeús, hay Dzeús, (tiếng Hy Lạp: Ζεύς) hay Dias (tiếng Hy Lạp: Δίας), còn gọi là thần Dớt, là thần trị vì các vị thần và là thần của bầu trời cũng như s [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của zeus
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zhou zeta >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa