Ý nghĩa của từ within you'll remain là gì:
within you'll remain nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ within you'll remain. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa within you'll remain mình

1

3   0

within you'll remain


within you'll remain là tên một bài hát của nhóm nhạc Tokyo Square. Đây là nhóm nhạc Singapore, thành lập năm 1985. "That's love, Caravan of life, Say you will" là những ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc này.
Tên bài hát có thể được hiểu là: "Em vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim anh", hoặc hoa mỹ hơn là "còn mãi yêu thương".
kieuoanh292 - Ngày 06 tháng 8 năm 2013

2

1   0

within you'll remain


Là tên một bài hát của Tokyo square.
có thể hiểu nghĩa của bài hát này là:
- Em vẫn còn mãi/ vẹn nguyên trong tâm hồn /trái tim anh.
- Khi em ở lại.
Hay Lúc em ở bên.
gracehuong - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

3

0   0

within you'll remain


Là tên một bài hát của Tokyo square.
có thể hiểu nghĩa của bài hát này là:
- Em vẫn còn mãi/ vẹn nguyên trong tâm hồn /trái tim anh.
- Khi em ở lại.
Hay Lúc em ở bên.
gracehuong - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của within you'll remain
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< look like lk >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa