Ý nghĩa của từ wildlife là gì:
wildlife nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ wildlife. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wildlife mình

1

2   0

wildlife


Những thú vật, chim muông... hoang dã. | Wildlife conservation. | Sự bảo tồn những loài thú, chim rừng. | : '''''wildlife''' sanctuary'' — khu bảo tồn động vật hoang [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

wildlife


['waildlaif]|danh từ (từ Mỹ) những thú vật, chim muông... hoang dãwildlife conservation sự bảo tồn những loài thú, chim rừngwildlife sanctuary khu bảo tồn động vật ho [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   1

wildlife


| wildlife wildlife (wīldʹlīf) noun Wild animals and vegetation, especially animals living in a natural, undomesticated state. Đồng nghĩa - Phản nghĩa
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của wildlife
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< wilding willet >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa