Ý nghĩa của từ whitelist là gì:
whitelist nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ whitelist. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa whitelist mình

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

whitelist


Whitellist là danh sách các trang web được phép dùng một hình thức thông tin nào đó. Sàng lọc thông tin có thể thực hiện bằng sổ trắng (chận tất cả, ngoại trừ những trang trong sổ trắng), bằng sổ đen [..]
Nguồn: za-kaddafi.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

whitelist


Một danh sách “trắng” bao gồm các địa chỉ IP được phép gửi email đến người nhận.
Nguồn: thuthuatmarketing.com

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

whitelist


Một danh sách “trắng” bao gồm các địa chỉ IP được phép gửi email đến người nhận.
Nguồn: hkgroup.edu.vn

<< Jerry-rig Kickback marketing >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa