Ý nghĩa của từ what goes around comes around là gì:
what goes around comes around nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ what goes around comes around. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa what goes around comes around mình

1

5 Thumbs up   2 Thumbs down

what goes around comes around


ác giả ác báo
Phi - 00:00:00 UTC 27 tháng 3, 2014

2

4 Thumbs up   2 Thumbs down

what goes around comes around


cái gì bạn làm với ai đó sớm hay muộn sẽ xảy ra lại đối với bạn

tương tự như Karma hay nghiệp chướng. nếu bạn đối xử tốt với người khác, bạn sẽ được người ta đối xử tốt và ngược lại, nếu xử tệ với ai đó, bán sẽ hận được sự đối xử tương xứng

tuy nhiên what goes around comes around thường được dùng với nghĩa negative, tức là nghĩa không tốt

VD:
- she just left me man (con đó vừa bỏ tao rồi)
- don't be sad. what goes around comes around (đừng buồn, what goes around comes around, nó xử tệ với mày thì sớm hay muộn nó cũng bị người khác xử tệ thôi)
hansnam - 00:00:00 UTC 23 tháng 7, 2013

3

3 Thumbs up   1 Thumbs down

what goes around comes around


cho gì nhận nấy.

what goes around comes around là một câu thành ngữ trong tiếng Anh, ngụ ý nói nếu bạn làm những việc tốt cho người khác thì những việc tốt sẽ đến với bạn.
babbisun - 00:00:00 UTC 23 tháng 7, 2013

4

2 Thumbs up   0 Thumbs down

what goes around comes around


Nhân nào quả ấy
Nhung - 00:00:00 UTC 9 tháng 2, 2016

<< vozer sweet home >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa