Ý nghĩa của từ way to go là gì:
way to go nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ way to go Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa way to go mình

1

0   0

way to go


Là một câu nói khích lệ người khác. Được dùng khi bạn muốn tạo tinh thần cho một ai đó để họ làm việc chăm chỉ hơn, tốt hơn. Ngoài cách nói này, bạn có thể dùng cụm từ "Good job". Đây cũng là cách nói khích lệ phổ biến.
bao - Ngày 11 tháng 10 năm 2018

Thêm ý nghĩa của way to go
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< can’t help bad guy >>