Ý nghĩa của từ viễn vông là gì:
viễn vông nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ viễn vông. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa viễn vông mình

1

8   1

viễn vông


Rất xa rời thực tế, không thiết thực
Ẩn danh - Ngày 10 tháng 11 năm 2015

2

8   4

viễn vông


Không tưởng, sẽ không bao giờ xảy ra.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

2   6

viễn vông


khong tuong , se khong bao gio xay ra
Ẩn danh - Ngày 29 tháng 9 năm 2015


Thêm ý nghĩa của viễn vông
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< viễn đi lại >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa