Ý nghĩa của từ viên ngoại là gì:
viên ngoại nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ viên ngoại. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa viên ngoại mình

1

6   0

viên ngoại


Một chức quan giữ việc sổ sách tại các bộ, đặt ra từ thời Lục triều. Về sau, "Viên ngoại" dần dần trở thành một hư hàm. Chữ "Viên ngoại" ở đây được dùng theo nghĩa này
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

5   0

viên ngoại


Một chức quan giữ việc sổ sách tại các bộ, đặt ra từ thời Lục triều. Về sau, "Viên ngoại" dần dần trở thành một hư hàm. Chữ "Viên ngoại" ở đây đư [..]
Nguồn: vdict.com

3

5   0

viên ngoại


(Từ cũ) chức quan nhỏ thuộc các bộ trong triều đình phong kiến. người giàu có nhưng không có chức tước gì trong xã hội [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

4   0

viên ngoại


Một chức quan giữ việc sổ sách tại các bộ, đặt ra từ thời Lục triều. Về sau, "Viên ngoại" dần dần trở thành một hư hàm.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của viên ngoại
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gia nô viên lương >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa