Ý nghĩa của từ vô tiền khoáng hậu là gì:
vô tiền khoáng hậu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ vô tiền khoáng hậu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vô tiền khoáng hậu mình

1

23   8

vô tiền khoáng hậu


Điều chưa từng xảy ra trong quá khứ và cũng rất khó xảy ra trong tương lai.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

14   4

vô tiền khoáng hậu


tương tự như có một không hai. thể hiện sự duy nhất. nếu dùng để miêu tả một sự kiện, nó có nghĩa là trong quá khứ chưa từng có tiền lệ (vô tiền), và tương lai cũng sẽ không có sự kiện nào như vậy (khoáng hậu)
hansnam - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của vô tiền khoáng hậu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< giun sán >>