Ý nghĩa của từ uy lao là gì:
uy lao nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ uy lao Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa uy lao mình

1

2   1

uy lao


Ủy lạo
Ủy nghĩa là an ủi, động viên
Lạo là dùng lời nói để an ủi, động viên
Ủy lạo hay úy lạo là dùng để thăm hỏi, động viên hay an ủi người gặp hoạn nạn.
gracehuong - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của uy lao
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xlpe qe3 >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa