Ý nghĩa của từ universalism là gì:
universalism nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ universalism Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa universalism mình

1

0   0

universalism


Thuyết phổ biến. | (Universalism) thuyết phổ độ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của universalism
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< universal universalistic >>