Ý nghĩa của từ underwear là gì:
underwear nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ underwear. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa underwear mình

1

25   15

underwear


Quần áo trong, quần áo lót.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

10   13

underwear


quần xì nam
Ẩn danh - Ngày 03 tháng 11 năm 2014

3

3   12

underwear


áo lót
Ẩn danh - Ngày 09 tháng 9 năm 2015

4

12   24

underwear


['ʌndəweə]|Cách viết khác : underclothes ['ʌndəklouðz] như underclothes Đồng nghĩa - Phản nghĩa
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của underwear
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< underwhelm underwater >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa