Ý nghĩa của từ unarm là gì:
unarm nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ unarm Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa unarm mình

1

0   0

unarm


Tước khí giới (người nào).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của unarm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< calibrate ultracentrifuge >>