Ý nghĩa của từ ultracentrifuge là gì:
ultracentrifuge nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ultracentrifuge Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ultracentrifuge mình

1

0   0

ultracentrifuge


Máy siêu ly tâm. | Đưa vào máy siêu ly tâm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ultracentrifuge
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< unarm ullage >>