tungphong04

Vote-up nhận được5
Vote-down nhận được7
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

5 Thumbs up   7 Thumbs down

tối thiểu


Tối thiểu
ít nhất, không thể ít hơn được nữa mức lương tối thiểu nhu cầu tối thiểu Trái nghĩa: tối đa
tungphong04 - Ngày 04 tháng 2 năm 2016