thu huong

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

qa qc


là bộ phận chịu trách nhiêm thực hiện và phán quyết chất lượng về tất cả : từ nguyên liệu đầ vào cho tới thành phẩm đàu ra.
Tất cả những phán quyết đều dựa vào một tiêu chuẩn đã được soạn thảo và định sẵn , QA là bộ phận quản lý tất cả các văn bản,văn kiện tiêu chuẩn chất lượng , hướng dẫn và tiêu chẩn kiểm tra của bộ phận khai thác và kỹ thuật hay thiết kế đã phát hành, có trách nhiêm cung cấp tài liệu tiêu chuẩn mới nhất và đối chiếu . QC có trách nhiệm thi hành theo , kiểm tra giám sát đều dựa vào tiêu chuẩn đạt ra trong văn kiện để thực hiện.
thu huong - Ngày 29 tháng 9 năm 2015