thehang

Vote-up nhận được5
Vote-down nhận được1
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

5 Thumbs up   1 Thumbs down

nghiệp vụ


kĩ năng, biện pháp, phương pháp để thực hiện công việc
thehang - Ngày 15 tháng 2 năm 2016