tamphong

Vote-up nhận được96
Vote-down nhận được94
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

96 Thumbs up   94 Thumbs down

đoàn kết


Đoàn kết là hiện tượng nhiều người kết hợp lai với nhau, thống nhất cùng hoạt đọng vì một mục đích chung.
tamphong - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999