tamphong

Vote-up nhận được94
Vote-down nhận được92
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

94   92

đoàn kết


Đoàn kết là hiện tượng nhiều người kết hợp lai với nhau, thống nhất cùng hoạt đọng vì một mục đích chung.
tamphong - Ngày 22 tháng 10 năm 2015