suripham

Vote-up nhận được12
Vote-down nhận được12
Điểm:1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

12   12

nô lệ


nô lệ là tầng lớp thấp nhất trong xã hội bị khinh rẻ và bóc lột nặng nề.
suripham - Ngày 11 tháng 1 năm 2014